Privacy en gegevensbescherming

Uw belangstelling voor onze website en ons bedrijf wordt door ons zeer gewaardeerd.

De bescherming van uw persoonsgegevens bij de registratie, verwerking en het gebruik van deze gegevens naar aanleiding van uw bezoek op onze portaal is voor ons van het allergrootste belang. Wij hebben dan ook technische en organisatorische maatregelen getroffen om te garanderen dat de voorschriften betreffende de gegevensbescherming zowel door ons alsook door derden worden nageleefd.

In deze verklaring willen wij u informeren over de soort, omvang en het doel van de registratie en het gebruik van de persoonsgegevens, die u aan ons ter beschikking heeft gesteld, en over de verwerking en het gebruik hiervan.

1. Registratie en verwerking van gegevens

Bij persoonsgegevens betreft het informatie over uw identiteit. Daartoe behoren bijvoorbeeld gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

Over het algemeen kunt u onze website bezoeken, zonder dat u hierbij persoonsgegevens hoeft in te voeren, bijvoorbeeld wanneer u alleen informatie wenst over onze producten en u daarvoor de betreffende pagina’s bezoekt. Het gebruik, dat u hierbij van onze website maakt, en elke oproep van een bestand, dat aan deze website is gekoppeld, worden geregistreerd. De opslag is bedoeld voor interne, systeem gerelateerde en statistische doeleinden. Geregistreerd worden bijvoorbeeld: naam van het opgeroepen bestand, datum en tijd van de oproep, verzonden datahoeveelheid, melding betreffende succesvolle oproep, webbrowser en oproepend domein. Hierbij worden echter geen persoonsgegevens van uw kant ter beschikking gesteld en deze informatie wordt apart van eventueel ter beschikking gestelde persoonsgegevens opgeslagen. Bovendien wordt het IP-adres van de computer, waarop de oproep wordt gedaan, geregistreerd.

In bepaalde gevallen hebben wij echter uw naam en adres en eventueel andere gegevens nodig, zodat wij u op de door u gewenste manier van dienst kunnen zijn. Deze verdere persoonsgegevens worden alleen geregistreerd en opgeslagen, indien u deze gegevens vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een aanvraag, een registratie, een sollicitatie als medewerker of bij bestellingen en de bewerking hiervan.
Tegen het gebruik van de gegevens kunt u altijd bezwaar maken. Daarvoor is een e-mail aan uden@caresse.eu voldoende.

2. Doel, gebruik en doorsturen van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens, die u ons verstrekt, worden door ons alleen gebruikt om aan uw aanvragen te kunnen voldoen en om serviceaanvragen te kunnen afhandelen (bestellingen en de afhandeling hiervan, deelneming aan kansspelen en dergelijke), voor aan u gerichte reclame-activiteiten (indien u expliciet heeft aangegeven deze te willen ontvangen), om u toegang te verschaffen tot bepaalde informatie, voor toegangscontrole tot de portal of voor het gebruik van informatie- en communicatiesystemen en in het kader van de wettelijke vereisten.

Wij zullen de door u online verstrekte persoonsgegevens alleen registreren, verwerken en gebruiken voor de doeleinden, zoals aan u medegedeeld. Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgestuurd of op andere wijze ter beschikking gesteld, voor zover dit in het kader van de uitvoering van de in punt 2, lid 1 genoemde activiteiten vereist is, bijvoorbeeld indien Caresse gebruik maakt van de diensten van derden (zoals voor het transport van de bestelde goederen). Deze derden mogen de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

Uiteraard wordt uw wens om uw persoonsgegevens niet ter ondersteuning van onze klantrelatie (met name voor directmarketing of marktonderzoek) ter beschikking te stellen, door ons gerespecteerd.

Bij betaling online worden uw gegevens geregistreerd en opgeslagen door de bedrijven die bij het betalingsproces zijn betrokken:

  • De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die Caresse in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij:
    a) risicoanalyses
    b) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden
  • Creditcardgegevens worden alleen bij de betalingsverwerker geregistreerd en niet door Caresse.

Bovendien maken wij persoonsgegevens van klanten bekend, indien wij hiertoe wettelijk zijn verplicht, bijvoorbeeld wanneer wij op basis van een gerechtelijk bevel gedwongen worden of indien de beschikbaarstelling vereist is om onze Algemene Voorwaarden of andere overeenkomsten te kunnen uitvoeren of te beschermen. Dit geldt ook voor wat betreft de opslag van deze gegevens.
Bekendmaking van de gegevens gebeurt niet voor bedrijfsmatige doeleinden.
Onze medewerkers en de dienstverlenende bedrijven, waarvan wij gebruik maken, zijn tot geheimhouding en tot nakoming van de bepalingen van de Nederlandese wet op de gegevensbescherming verplicht. Binnen Caresse hebben alleen die medewerkers toegang tot uw persoonsgegevens, die deze gegevens in het kader van hun werkzaamheden nodig hebben.

3. Wissen van gegevens

Het wissen van de opgeslagen persoonsgegevens gebeurt indien u uw toestemming voor opslag van deze gegevens intrekt, indien deze gegevens voor het doel, waarvoor ze nodig waren, niet meer nodig zijn, of indien de opslag hiervan om andere wettelijke redenen niet is toegestaan, tenzij de wettelijke bewaarvoorschriften het wissen van de gegevens verbieden. In dat laatste geval worden de gegevens niet gewist, maar geblokkeerd.

4. Informatie

Op uw schriftelijk verzoek informeren wij u graag over uw persoonsgegevens, die bij ons zijn opgeslagen. Wij streven ernaar om uw persoonsgegevens door middel van alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen zo op te slaan, dat deze voor derden niet toegankelijk zijn. Bij communicatie per e-mail kan echter volledige gegevensbescherming niet door ons worden gegarandeerd.

5. Bestellingen

Wanneer u een bestelling aan ons doorgeeft, stelt u daarmee ook uw persoonsgegevens beschikbaar. Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens, worden deze gegevens via SSL procedures gecodeerd. Dit is tegenwoordig de meest gebruikte en veiligste transmissieprocedure op internet.

6. Cookies

Wanneer u een van onze websites bezoekt, is het mogelijk dat wij informatie in de vorm van een cookie in uw computer opslaan. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die door een webserver naar uw browser worden gestuurd en op de vaste schijf van uw computer worden opgeslagen.

De gegevens, die in de cookies zijn opgeslagen, zijn bedoeld om u bij uw volgende bezoek van onze site automatisch te herkennen en u de toepassing van onze site te vergemakkelijken, bijvoorbeeld de navigatie door onze site. Cookies bieden bijvoorbeeld de mogelijkheid om een website aan te passen aan wat u interesseert of om uw wachtwoord op te slaan op uw PC, zodat u dit niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren.

Uiteraard kunt u onze websites ook zonder cookies inzien. Indien u niet wenst, dat wij uw computer herkennen, kunt het opslaan van cookies op uw vaste schijf voorkomen door u in uw browser-instellingen te kiezen voor de optie “geen cookies accepteren”. Voor het precies instellen hiervan verwijzen wij u naar de gebruiksaanwijzing van uw browser-provider. Indien u geen cookies accepteert, kan dit wel beperkingen in het gebruik van onze aanbiedingen ten gevolg hebben.

Op onze websites worden deels gegevens anoniem verzameld en opgeslagen voor marketing- en verbeteringsdoeleinden. Aan de hand van deze gegevens worden onder een pseudoniem gebruiksprofielen opgesteld. Daartoe kunnen session-cookies worden gebruikt, waarin echter uitsluitend gegevens onder een pseudoniem worden verzameld en opgeslagen. De gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet gekoppeld aan gegevens over de houder van het pseudoniem. Tegen de verzameling en opslag van gegevens kan op elk moment voor wat de toekomst betreft, bezwaar worden gemaakt.

7. Wijziging van onze bepalingen betreffende de gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor om onze maatregelen in het kader van de veiligheid en bescherming van de gegevens te veranderen, voor zover dit in verband met technische ontwikkelingen noodzakelijk blijkt. In dergelijke gevallen zullen wij ook onze informatie over de gegevensbescherming overeenkomstig aanpassen. Leest u daarom telkens de meest actuele versie van onze verklaring betreffende de gegevensbescherming.

8. Links

Indien u externe links gebruikt, die op onze internetsites worden aangeboden, geldt deze verklaring betreffende de gegevensbescherming niet voor deze links. Indien wij links aanbieden, streven wij ernaar om ervoor te zorgen dat ook deze voldoen aan onze normen betreffende gegevensbescherming en veiligheid. Wij hebben echter geen invloed op de naleving van de gegevensbescherming en veiligheidsbepalingen door andere aanbieders. Daarom adviseren wij u om ook op de internetsites van de andere aanbieders de daar opgenomen verklaringen betreffende gegevensbescherming zorgvuldig te lezen.

9. Kinderen en minderjarigen

Personen jonger dan 18 jaar dienen in principe nooit zonder toestemming van hun ouders of opvoeders persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wij maken u er bovendien nadrukkelijk op
attent dat wij persoonsgegevens van kinderen en minderjarigen niet expliciet opvragen, verzamelen of aan derden doorgeven.

10. Verantwoordelijke instantie/bezwaarrecht/contactmogelijkheid

U kunt op elk moment uw toestemming voor de registratie en opslag van uw persoonsgegevens door ons intrekken. Ook indien u vragen heeft over onze gegevensbescherming of indien u wenst dat uw gegevens worden gecorrigeerd of gewist, kunt dit per e-mail doorgeven aan uden@caresse.eu of per post aan Caresse, Galerij 8, 5401GD Uden (NL).

/* as 120000 milliseconds = 60 seconds = 1 minute. */